Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

   Kursbeskrivelse

Til startsiden

 

Prosjektstyring                

masterpogrammet Våren 2000

Formål for kurset (”effektmål”):  

Å gi deltakerne økt innsikt og kompetanse i prosjektledelse slik at de selv er i stand til å bidra aktivt i prosjektarbeid ved alle typer prosjekter.

Å sette deltakerne i stand til å styre et lite prosjekt i tråd med effektmålet.

Forelesere:    Hovedforeleser: Jørn Bue Olsen , bedriftsrådgiver (JBO)

                     Gjesteforeleser:  Åge Garnes, LO kartelleder Servicesektor (ÅG)

                     Event. andre gjester etter avtale.

Forkunnskaper organisasjon og ledelse:

Kunnskaper som tilsvarer min. 4 vekttall høgskolekurs i ledelse og organisasjon; der min. 2 vekttall er innenfor organisasjonsteori eller lignende.

Pedagogikk:   

Deltakerne skal velge ut en egen oppgave, arbeidsoppdrag, fritidsprosjekt eller lignende som de selv skal videreutvikle med prosjektledelsesverktøyet som gjennomgåes i pensum. I tillegg brukes gjennomgående case som deltakerne skal kunne kjenne seg igjen i.

For at deltakerne skal få mest mulig igjen for kurset forventes det at deltakerne leser pensum (helst på forhånd der det er mulig), bidrar i diskusjoner i plenum med egne spørsmål, er aktive undergruppearbeidet, viderutvikler eget case under hele kurset og for øvrig følger opplegget. Øktene deles vanligvis opp i tre: 

Innledninger (1), deltakerbehandling av stoffet (2; for eksempel gruppearbeid) og plenumsdiskusjoner og plenumsbehandling (3).

Forberedelse før kursstart:

1.Lese hele Westhagen-boken.  

2.Finne fram 2-3 mulige prosjekt-case fra egen hverdag (jobb/fritid)

Forelesningstid: 

7.4,  8.4, 9.4, 28.4, 29.4.00

Forelesningssted: 

Etter nærmere informasjon

Obligatorisk litteratur:

1.Westhagen, H.: «Prosjektarbeid». Universitetsforlaget, Oslo(siste utgave)

2.Olsen, J.B.(red.): Artikkelsamling i prosjektledelse 1999.

3.Handouts.

Støttelitteratur:         

4.Andersen,E.:«Prosjektarbeid - en veiledning for studenter» NKI-forlaget, Oslo,

5.Johansen m.fl:”Prosjektstyring i praksis – med elektronisk håndbok”.TanoAsc, 1998.    

Forelesningsplan:

Tid                  Tema/emne                                                               _____                        

7.4                   Innledning                                                                             (9.00-15.00)                            Formålet ved seminaret 
                
       Oversikt over seminarprogrammet
                       
Om pedagogisk opplegg og forventninger til kursdeltakerne
                        Introduksjon av case
                        Introduksjon: Prosjektstyring - hva er det?  
                        - Innføring og oversikt over sentrale emner
                        - Prosjektskjema
                       Nytten av begrepsapparat (som verktøy)
                       Om læring i gruppen                      
                      
Erkjennelsesteori

8.4.                  Om prosjekt: Bakgrunn og hva det innebærer                  (9.00-15.00)                           Målformuleringer
                       - Effektmål
                       - Resultatmål.  
                   
    Suksesskriterier.                                                                                                                        Hovedaktører og ansvarsområder                                          

9.4.                  Prosjektforutsetningene/rammebetingelser/                      (9.00-15.00)
                        spesifikasjoner o.l. (begrensninger mht økonomi, personell,
                        eksterne ressurspersoner mm)

                        Prosjektorganisering.
                       
Prosjektgruppen

                        Prosjektledelse   
                  
      Organisasjonskultur                                                               

28.4.                Prosjektledelse forts.                                                          (9.00-15.00)
                      
Situasjonsbestemt ledelse
                        
Prinsipper for ledelse - En god leder                                       
                        Om praktisk ledelse
                       
Lederskap og Etikk.
                        (Gjest)  
                 
      Oversikter/repetisjon
                        Praktiske oppgaver                            

29.4.  ÅG        Prosjekt-Styring                                                                    (9.00-15.00)
                      
Planlegging  
                       Oppfølging - (jfr. styring).    
                      
Initiering av prosjekter (Brainstorming mm)   
                       - Innovasjon; effektivitet og produktivitet                                
                       - Prinsipal-agent-teori     
                       - Makt og innflytelse   
                      
- Transaksjonskostnader og institusjonell form                        

            Eksamen                                                                              

Forbehold tas om mindre justeringer av framdriftsplanen