Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2007

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2007:

 

14.12.07. Foredrag ved Norsk Arbeidslivsforum

Om etiske utfordringer og paradokser i arbeidslivet

Dette var et foredrag med utgangspunkt i undertegnedes doktoravhandling. Fokus

var på hvordan forskjellige subkulturer i arbeidslivet med tilhørende spesifikke moral

kan styre de arbeidsrollene vi trer inn i. en av våre utfordringer er å ta mer styring

over våre egne roller! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Hans Nielsen Hauge – som inspirator for moderne ledelse.

”Haugeinstituttet” ble lansert i Norge med et eget seminar. Undertegnede foredro om

HNH - et eksempel på en næringslivsleder som klarte å kombinere etikk med lønnsom

industri- og handelsvirksomhet. For han var jo ikke bare en predikant: Han startet ca.

30 virksomheter: kornmøller, bokbinderi, handelssted, gruvedrift, gjestgiveri, spinneri,

saltkokeri og papirfabrikker, osv. En interessant historie for oss som driver med næringsvirksomhet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-3 dagers ”spesialsydde” seminarer i tilbys e.avtale:

Ledelse, etikk, styrearbeid eller prosjekt.

1.Sted: Kombinert med Jakt, fiske & friluftsliv i Telemark (2-4delt.)

2.Sted:Kombinert med kultur e.l. i Oslo (2-30delt.)

Henvendelse for samtale om opplegg:

J. B. Olsen, Telf. 91639463   jorn.bue@online.no

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2007-september 2008 - Arkitektfirma :

Revidering av etikkdokumenter, implementering og oppfølging.

Et stort norsk selskap med oppdrag i Norge og i utlandet videreutvikler egne systemer

for etikk og gjennomfører prosesser internt for å sikre etterlevelse i egen organisasjon.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September-oktober 2007 større norsk selskap:

Internrevisjon av styringsdokumenter og praksis – mht etikk.

Et raskt voksende stort norsk selskap med globale ambisjoner foretar internrevisjon

av egne systemer for etikk-oppfølging. Det er internrevisjonen som er ansvarlig med undertegnede som ekstern etikkonsulent. I praksis blir dette gjennomgang av alle styringsdokumenter samt intervjuer med et utvalg ledere i relevante avdelinger.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni-oktober 2007 – ved inngangen til et nytt studieår 2007-2008 er status følgende:

Høyskolestudier i økonomi uten noe etikkundervisning.

Ved Handelshøyskolen BIs største studietilbud det 3-årige ”Bachelor i økonomi

og administrasjon”, kan man i verste fall gå igjennom hele studiet uten å treffe på

emnene ”etikk”, ”CSR” og ”samfunnsavar”. Ved valg av visse valgfag kan man

derimot treffe på emnet. Men også noen andre tilsvarende studier i Norge mangler

 innføring i etikk. Lengre er altså ikke høyskolene kommet! (Jfr. undersøkelse i

samarbeid med Eva Aronsen).    

                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9.07.Lederseminar i styrearbeid:                                                                                                           Styrearbeid i håndverkerforening.                                               Styreseminar der man bruker en dag til å se på og effektivisere styrearbeidet og en dag med strategi og handlingsplaner bør et hvert seriøst styre ha. Hvordan kan enkeltstyremedlemmer og styret som team tilføre virksomheten mest mulig verdiskapning? Hvordan skal vi mest mulig effektivt gjennomføre styremøtene? Hvordan håndtere saker, protokoller?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.8.07.Utvidet møte i lederteamet i kommunen:

Oppfølging av etikkprosesser i kommunen.

En ting er å avdekke og etterforske mulig korrupsjon. En annen ting er å bygge kulturer i kommunen som styrker ledere og medarbeidere i organisasjonen til å gjøre det rette. Fokus er å bygge holdninger og bli enige om samspillsregler samt ha oppfølgingssystemer for ledelsen. Og et optimalt - men ikke for stort og byråkratisk - kontrollapparat.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.8.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Doping og korrupsjon -  i idrett og arbeidsliv.

”Alle gjorde det”, forklarte tidligere Tour de France-vinner Bjarne Riis. Han innrømmet å ha vært dopet da han vant. Den ene etter den andre av favoritter i årets ritt ble tatt. Og når de blir avslørt er reaksjonene de samme ved doping og ved korrupsjon i næringslivet - som Enron-saken, vår egen Romerike-sak osv.: De skjønner ikke de har gjort noe galt. De har drevet et dobbeltspill med dobbeltmoral. Menneskets evne til rollespill og dobbeltmoral synes stor! 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.8.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Opsjonsbråket i Hydro: Reiten i to kulturer – to typer moral.

Hydro-direktør Reiten står midt i en norsk kulturkonflikt: For deler av næringslivskulturen er samlede utbetalinger til Reiten i bonus, opsjoner og lønn på 87 mill.kr. fra 2001 til 2007 (jfr. VG) god ”latin” – god ”moral”.  Allmenmoralen i samfunnskulturen i Norge derimot dømmer dette som grådig, usolidarisk, osv. Privatpersonen Reiten er kjent som nøktern og nøysom – dvs. to kulturer med to forskjellig type moral møtes i Reitens hode....    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.6.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Suksesskriteriene for en prestasjonskultur i idrett og næringsliv.

Vi bruker erfaringer fra idretten i arbeidslivet – og omvendt. Idretten bruker metaforer fra arbeidslivet – hopperne snakker bl.a. om ”arbeidsoppgavene” sine. Det å få orden på ”det som sitter mellom ørene” for å forbedre våre prestasjoner. Og arbeidslivet kan få inspirasjon til egen kulturutvikling fra idrettens erfaringer med prestasjonskulturer. Samspillsregler og teamutvikling. ”Å gjøre andre gode” (Rosenborgtreneren Eggen). Her er mye å hente! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

De farlige verdiene.....

Undertegnede forhandlet i 3 mndr. med firmaets jurister for å gjøre ett månedsverk med å foreslå etikk-tiltak. Er etikk sprengstoff? Rapporten ble ”unntatt fra offentligheten”. Er verdi-uttrykkene tomme ord? Verdien lønnsomhet er konkurranseutsatte virksomheters viktigste verdi. Hvorfor er den ikke nevnt i Statoils o.a.s grunnverdier?   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 18.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Øystein Sunde: ”Du ska´kke komme her og komme her..!!” 

”Slik gjør vi det hos oss”, er et aktivt retorisk rituale som styrer oss! Uttrykket i overskriften er noe av det samme –  det begrenser vår adferd. Ritualer hegner om det bestående men bidrar også til å holde etikken ute fra vår kultur. Også i høyskolesektoren til tross for mye snakk om etikk: Det største Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved BI har ennå ingen innføring i faget etikk eller i etisk refleksjon. Timingen er ikke god ennå!!

 

----------------------------------------------------------------------------------

4.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Nytt ting i Norges idrettsforbund: Ledelse i et konglomerat av kulturer.

55 særforbund og 12500 idrettslag organisert via kretsene – en meget krevende matrise-organisasjon. Med erfaring fra 11 styreleder- og daglig lederjobber i frivillig virksomheter i tillegg til ”vanlige leder-jobber”, slås fast følgende: Ved siden av en rådmann i en stor kommune er toppjobber i dretten vanskeligere enn en vanlig bedriftslederjobb. Fordi vi skal styre med mange mål, mange ”aktive eiere” (medlemmer), mange oppfatninger av ”spillereglene” osv. Topplederen Johannessen gjør en god omstillingsjobb, men snubler. Og skiforbundets leder Seeberg roter til valget. Men det nye styret må ha mer fokus på idrettspolitikken....

--------------------------------------------------------------------------------------------

 19.4.: Foredrag i Oslo, Klingenberg Kino (600 mennesker):    

Etiske dilemmaer i arbeidslivet - fra Hans Nielsen Hauge til Telenor.

Eks. på et foredrag der undertegnede hoppet inn på kort varsel for Eva Joly (sykdom).

I regi av pensjonistuniversitetet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.3.- 29.3.Norland fylkeskommune. Ledersamling alle enhetsledere (ca.100):

Etiske utfordringer for ledere i en fylkeskommune.

Etter en innledning fra JBO gikk deltakerne over i en ”kafe-dialog”-seksjon.  Her ble diskutert forskjellige temaer. Bl.a. de nye varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven og hvilke verdier som styrer lederadferden i forhold til verdier som er nedtegnet i styringsdokumenter som ”Verdier og holdninger”, ”Ledelsesprinsipper”, ”Etiske retningslinjer” mm.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.-23.3.Ledersamling Randaberg kommune:

Lederutvikling: etiske oa utfordringer i kommunen.

1.dag: Alle lederne – med et hovedfokus på styrende verdier i kommunen. Engasjementet var stort. "Kafe-dialog"-metoden ble anvendt. Mange ga uttrykk for at de også skulle hatt en dag 2 – som denne gang var satt av til rådmannens ledergruppe med hovedfokus på praktiske dilemmaer i egen lederhverdag.  Se Randabergs nettsider:

http://www.randaberg.kommune.no/rogaland/randaberg/

randabergk.nsf/id/D1D80E75CCA31FC6C12572AD005F2D89?OpenDocument

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.3.07: Foredrag i Tekna, Faggruppen for Lederskap i Oslo:

Fenomen i en organisasjon som påvirker etikken:

”Nytt” syn på ”virkeligheten”.

Innlederen presenterte et nytt syn på lederrollens og spesiealistrollens funksjon; både som et verktøy for effektivitet men også for at rolleinnhaver styres til uetiske handlinger. ”Organisasjonskulturen”,  ”ritualer” og ”gruppetenkning” (groupthoink/gruppebedrag) løftes fram til en endret forståelse mht lederadferd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.07: Styreakademiet i Bergen:

Hva er styrets oppgaver mht etikk?

Etikk og omdømme – doble normer i arbeidslivet.

Styret har det øverste ansvar i en virksomhet mht etikk. De skal følge opp daglig leder som har det operative ansvar – men hva skal styret se etter? Presentasjonen så på fenomen i organisasjonen som støtter/hindre etisk adferd, og her ble presentert styrets sjekkliste mht etikk.

http://www.styreakademiet.no/dokumenter.aspregion=3&folderid=53&

folderbackid=0&fileid=458&filnavn=Styredagen%20i%20Bergen%202007.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Valla-saken og refleksjon i ettertid:

Paradokser for ledere og - fagorganiserte.

JBO redegjør her for noe av sin teori om hvordan oppfatningen av lederrollen kan spille hovedpersonen selv et puss: Dette vill neppe personen Aud-Liv. En form for selvbedrag. Videre mener JBO dette er et eksempel på hva han definerer som gruppebedrag (jfr. ”groupthink”) – som gjør at lederkulturen i en stor organisasjon som LO ikke er i stand til selv å håndtere sitt uføre på en konstruktiv måte. Valla selv blir videre en paradoksal begrunnelse for viktigheten av et LO - som kan værne ansatte mot helsefarlig opptreden av ledere..... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.2.07: Foredrag på KS-konferansen 2007:

”Etikk er viktig; timingen er ikke god”

Dette var et gjennomgangssvar fra ledere i Telecombransjen i JBOs undersøkelse. Spørsmålet var om de selv arbeidet med etikk. Begrunnelsen var: Det var ”fokus på noe annet”( fusjon, omorganisering, ny leder osv.). Også i en del kommuner sier adm.sjef. noe tilsvarende. JBO betegner dette som et ”retorisk rituale” – kun prat om etikk som hindrer etisk handling.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------25.2.07 kl.17.03: Verdibørsen  - P2s magasin for etikk og livssyn:

Hans Nielsen Hauge: etikk og lønnsomhet

Historien om Hans N. Hauge fortelles av Sigbjørn Ravnåsen. JBO bruker Hauge pga hans anvendte etikk kombinert med lønnsomhet i de ca.30 virksomheter han startet: Industri-gründer med Solbergs spinnerier, Eiker papirmølle - til kjøbmann i Bergen med 3 handels-skuter. http://www.nrk.no/programmer/sider/verdiboersen/

(klikk på Nettradio)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.1.07: Asker fotball Kvinner - og  Asker Næringsråd:

Etikkseminar i Asker Kulturhus.

Div. inviterte foredragsholdere. Vi er ifølge møteleder ikke ferdige med å avdekke korrupsjon og kritikkverdige forhold i offentlig sektor.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.1.07: Foredrag Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) ”Kontrollutvalgskonferansen 2007”:

”Har revisorollen en egen moral - forskjellig fra allmennmoralen i samfunnet?” (Ca. 300 fra kontrollutvalg samt revisorer)

Ja, svarer undertegnede – enhver subkultur utvikler sin egen moral. Avviker den for mye fra allmennmoralen oppstår etiske dilemma. Dagens situasjon mht utfordringer mht arbeidslivs-etikken ble gjennomgått, samt anvisninger om en del tiltak for å utvikle kulturen. Forslag lansert om å utvide kontrollutvalgenes mandat til også å følge opp ledelsens etikkhåndtering.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.1.07: Intercity-møte Larvik Rotary: 

Etikk, opsjoner og ledelse.

En nær fullsatt møtesal i Grand Hotel Larvik overvar fellesmøtet. En spørrelysten og engasjert forsamling bidro til at møtet ble lenger enn planlagt. Undertegnede redegjorde for arbeidet med doktorgraden samt en del resultater. Han kunne røpe at utgangspunktet mht rollereflek-sjoner var nettopp i Larvik der det ble sagt om en lokal kjøpmann: ”Han var kristen i helgen, og kjøbmann i uken”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

15.1.07: Forum for etikk i kommunesektoren. Leder Åslaug Haga:

Frist for innspill fra Forumet til Arbeidsgruppens rapport.

Arbeidsgruppens mandat var å kartlegge gjeldende regelverk mht etiske forhold i kommunene. JBO sitter i "Forumet", og et av momentene i betenkning til rapporten var at selv om regelverk er viktig, er holdninger i kulturen vel så viktige. Hvordan dette skal ”kvalitetssikres” mht etikk er kanskje vår største utfordring.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jan.2007: Artikkel i Ukeavisen Ledelse:

”Om kulturelle og etiske utfordringer i offentlig forvaltning”

2006 opplevdes som et ”katastrofeår” for mange mht offentlig forvaltning. Undertegnede merker seg at tiltakene som raskt settes i verk er granskning av jurister osv.  Vel og bra, men undertegendes budskap her er at det forebyggende arbeidet må skje med holdninger og indre verdier i kulturen som styrer ansattes handlinger i stor grad.

Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink