Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2008

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2008.

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.12.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

ISO-Standard for CSR og samfunnsansvar?

Stortingsmeldingen om samfunnsansvar kom i januar 2009. Samfunnsansvar kan sies å dreie seg om to ting: 1.”god drift” og 2. et ”tillegg”. Hva dette innebærer er det mange meninger om. Artikkelen tar utgangspunkt i en CSR-konferanes i Stavanger arrangert av BBUs Nettverk for miljø og samfunnsansvar. Her redegjøres også for et større interenasjonalt arbeid for å lage en ISO 26000-standard for CSR.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2008. Undersøkelse av Eva Aronsen og Jørn Bue Olsen for Framtiden i våre hender:

Undersøkelse av etikkundervisningen ved høyskoler og universitet.

Dette er en sjekk av de 11 største Bachelor- og masterstudier i økonomi og administrasjon

ved norske universitet og høgskoler: I hvilken grad har de tilbud om etikkundervisning for sine studenter. Handelshøyskolen i Bodø kommer best ut av denne undersøkelsen, mens Handelshøyskolen BIs Bachelorstudium gis karakteren ”stryk” (master-studiet er ”bedre”).

Se medier (se 3 siders hovedoppslag Aftenposten søndag 23.11.08):

http://www.ukeavisenledelse.no/etikk_og_samfunnsansvar/20081130/blank/

http://www.framtiden.no/200812012438/arbeidsnotater/etikk-og-naringsliv/lite-etikk-pa-timeplanen.html  (Her ligger også rapporten).

http://www.aftenposten.no/forbruker/jobbogstudier/studier/article2797245.ece

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst 08: 1,5 års prosess med utvikling av etisk retningslinjer:                                                                 Etikk-utfordringer:                                                               Arkitektkontoret Snøhetta mer enn Operaen.                                 Snøhetta har mange  internasjonale oppdrag med utfordringer i møte med andre forretningskulturer i land som araberlandene, Sør-Øst-Europa, Russland osv. Høsten 2008 avsluttet et 1,5 års etikk-prosjekt med å utvikle nye etiske retningslinjer. En prosjektkomité fra forskjellige deler av kontoret har med en utnevnt koordinator ledet arbeidet - med undertegnede som ekstern rådgiver. Det var arbeidsmøter i komiteen, åpne allmøter med eksterne foredragsholdere, etikk-temaer på fellesturer - med en foreløpig avsluttende diskusjon og vedtak i styret, med innspill til en pågående diskusjon i ledelsen. Styret har vedtatt å avsette ressurser til implementering av de føringer komiteen har gitt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fra november 2008 - Interessant samarbeid mellom suksesstrener i idrett og etikkekspert:

Etikk er samhandling!

Hans Trygve Kristiansen drev som trener for skøyteløpere som Bjørg Eva Jensen og Koss fram Norge fremste OL-gullmedaljører. Kristiansen snakker om samhandling i teamet for å bygge prestasjonskulturer. Nå skal vi bygge prestasjonskulturer som blir de beste på ledelse, måloppnåelse, etikk og samfunnsansvar. I offentlig forvaltning som i privat næringsliv. Ta kontakt for å samtale om et event. opplegg. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

24.november 2008 Radisson SAS Scandinavia, Oslo: Planla for 50 -  125 deltok!

Haugekonferansen 2008: Om ledelse og etisk refleksjon.

Hovedtema for årets konferanse var etikk, sosialt entreprenørskap og tjenende

lederskap - i tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge. Hauge var mer enn en. Han etablerte et 30-talls industri- og handelsbedrifter rundt om i hele Norge. Han klarte noe av det vi strever etter i dag: Å kombinere godt lønnsomhet med etikk!

Av foredragsholderne kan nevnes bl.a. Sigbjørn Ravnåsen, leder av Haugeinstituttet, Dag Kullerud, Haugebiograf og journalist i Aftenposten, Ola Grytten, professor ved NHH (stadig i mediene nå om finanskrisen!), Sten Magnus, konsernsjef  Umoe Catring og leder for NHOs utvalg for Etikk og Samfunnsansvar, Magne Supphellen, professor NHH og - Ellen Stensrud, 1. sekr. i LO- m.fl.

Mer info: http://www.haugeinstitute.org/

 

---------------------------------------------------------------------------------

10.10.08. Intervju i ”Ukeavisen Ledelse” - om ledere i StatoilHydro og Hydro:

Heksejakt på ledere – eller ”amnesti”?

Før 1996 tillot lovverket å trekke utgifter til ”smøring” fra på skatten. Erfarne nærings-

livsfolk kjenner stort sett til at dette ble da også gjort i stort omfang. ”Alle” gjorde noe

– ”slik gjør vi det her”. I noen bransjer var det umulig å drive business i deler av verden

uten bestikkelser. I løpet av 10 år har holdninger og lovverk blitt snudd opp ned.

Spørsmålet er: Hvor mye tid og ressurser skal vi bruke på å granske historien – de

ledere som ikke klarte å snu seg umiddelbart? I forhold til å nå fokusere på framtida

– arbeid for verdiskapning med etiske rammer? JBO foreslår etter mønster av våpen-

amnestiet en form for amnesti for ledere som var involvert i dette før år 2000.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempler på etikkopplegg i din virksomhet - Høsten 08.

(opplegg undertegnede har gjennomført forskjellige steder)

 

Forutsetninger – gjelder alle:

* På forhånd: Sett av litt tid til å planlegge med undertegende hva vi vil ha

* Under opplegget: Sett av tid til dialog i plenum

* Etterpå: Tenk på hvordan dette følges opp.

 

Kommuner og fylkeskommuner:

1. For ledergrupper eller allmøter i avdelinger:

- Vanlig møte: Innledning om valgt etikk-tema 45 min + 30 min dialog

- Seminar 1-2 dager

- Anbefalt modell: Utviklingsprosesser (0,5-1,5 år): Utvikling eller

   viderutvikling av etisk retningslinjer oa verdidokumenter.

   Prosjektgruppe utnevnes internt – undertegnede ekstern rådgiver.

- Seminar eller kurs – utvalgte emner

2. Bistå som tidsbegrenset rådgiver under akutte kriser.

4. Bistå interne til å skrive forslag til etiske retningslinjer o.l.

 

Bedrifter og organisasjoner – små og store.

1. For ledergruppen (som over)

2. Avdelingsmøter alle ansatte (som over)

3. Etiske revisjoner (ethics audit; OCEG egen guide). 2-4 dager.

4. Granskning (i samarbeid med jurister).

5. Varslingsenhet (jfr. nytt lovverk; jfr. UD).

6. Bistå som tidsbegrenset rådgiver under akutte kriser.

7. Due dil mht business ethics (verktøyet utviklet mht etikk)

8. Bistå interne til å skrive utkast til etiske retningslinjer o.l.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommer-høst 08. Ny artikkelsamling:

Retorikk, etikk og arbeidsliv, Forlag 1. 

Undertegende bidrar med artikkelen "Retoriske ritualer og etisk handling".

Denne boken tar for seg ulike sider ved forholdet mellom språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper. Blant

temaene som behandles, er arbeid og helse, overvåkning og testing av arbeidstakere,

løgner, språk og ledelse, mobbing og trakassering, grådige arbeidsgivere, inkluderings-

ledelse og varsling. Søkelyset settes på den rolle språket spiller, blant annet gjennom å representere en lære som ikke etterleves i praksis. I tillegg til sprik mellom idealer

(språk) og realiteter (praksis) settes det fokus på språk som politisk virkemiddel i

organisasjoner gjennom mekanismer som metaforbruk, tåkelegging og omskriving av

realiteter. Boken er aktuell for ledere både i offentlig og privat sektor og alle andre

som er opptatt av språk, etikk og arbeidsliv. Forfatterne, som kommer fra Norge

og Danmark, er alle eksperter på sine fagområder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.6.08. Planlegg høsten mht ledelsesutvikling - kompetanseutvikling:

Spesialsy et innhold for din virksomhet!

Ta kontakt for å diskutere et opplegg til høsten eller våren.

(Lederrådgivning, internkurs, internrevisjon, innledninger på ledermøter osv.)

Undertegnede har samarbeid med fremstående fagfolk og miljøer - velg ut fra emne:

 

Emner:                                                       Ressurpersoner:

Ledelse,  personaladm., etikk                  Odd Nordhaug, prof. NHH

Etikk, økonomi og miljø                           Øystein Dahle, styreleder WorldWatch

                                                                       Ove Jacobsen, prof. HiBo

Effektive lederteam/prosjektteam           Henning Bang, siv.øk. psykolog 

Prestasjonskulturer mm                          Halvard Hanevold, siv.ing/skiskytter

                                                                       Hans Trygve Kristiansen, rådgiver(Koss mm)

Næringslivsetikk                                      Guttorm Fløistad, prof. UiO

OU / Coaching / mentoring                      Morten Berg, rådgiver, amanuensis BI

Personalledelse og rekruttering            Nils Eriksen, rådgiver, cand.paed

Prosjektledelse, nyskapning, nedbygg. Åge Garnes, rådgiver, 1.aman. HiO.  

Korrupsjon, granskning, varsling mm Erling Grimstad partners

Etikk generelt                                            Eva Aronsen, rådgiver og skribent 

Hans Nielsen Hauges ledelsesideer       Sigbjørn Ravnåsen, Instituttleder

Andre emner                                               Stort nettverk av ressurspersoner i bedrifter,

                                                                       kommuner, akademia, frivilllige org., medier osv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.6.08.

Sakkyndig utvalg - vurdering til høyskolestilling.

1.lektorstilling ved høyskole i Norge - et sakkyndig utvalg med 3 fagpersoner oppnevnes

til slike vurderinger.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.5.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Åpner Bangladesh-saken Telenors øyne?

Retorisk spørsmål - ja. Og Telenor gjør en del med etikk, ja. Men likevel lar de slike

mediebomber skje. 11 dødsfall ved underleverandører i Bangaladesh. Mitt poeng:

Dette er unødvendig, det er både etisk betenkelig og omdømmetap for Telenor. Her

reflekteres over hvorfor dette skjer - til tross for at Telenor burde vite bedre. Det retoriske ritualet "Etikk er viktig, men timingen er ikke god for å gjøre      noe nå" bidrar til

at vi lever ubesværet med en type dobbeltmoral. Og spillritualene (Baksaas: "Telenor is a player") bidrar til det samme, hevder undertegede. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3.Kronikk i Budstikka (Asker og Bærum):

Kaospilot eller skjult keiser?

Med idrettslagenes erfaringer med diverse utsettelsesbeslutninger i kommunes administrasjon

mht utvidelse av lysløype og lokalisering av skinalegg, analyserer undertegnede den ekstreme

utgaven av to-nivå-modellen i Asker. Med ca. 3000 ansatte er det kun to ledernivåer: rådmannen og 60 resultatenhetsledere (RE-). Kommunen mangler bl.a. både fagstaber

og koordineringsmekanismer for å utrede og utvikle sammensatte prosjekter.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.08. Ca. 70 deltakere på vellykket seminar ved WC i skiskyting i Holmenkollen:  

Om sponsing og markedsføring, verdier og omdømme.  

Kan sponsing synliggjøre verdier, øke motivasjonen og bedre omdømmet? Innledere:

* Jacob Lund, sponsorsjef DnB NOR.

* Halvard Hanevold, siv.ing./skiskytter.

* Lars M. Kaupang, Leder Sponsorforeningen og Kjetil Strømseth, Synovate/MMI.

* Tor Glavin, Dir., Joh.Johannson Kaffe AS.

* Grete Ingeborg Nykkelmo, prosjektleder Statkraft. 

Seminaret var et samarbeid mellom Skiskytterforbundet, Sponsorforeningen og JBO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3.08. NRK Frokost-TV:

Samarbeid mellom næringslivet og idretten er ikke bare gaver.

Skiskytterne er vinteridrettens sponsorvinnere. Programleder Sille Bierman i samtale med

Jacob Lund, sponsoransvarlig i DnB NOR og undertegnede om sponsing - fra 1970 til idag. Samarbeidet skjer på et bredt spekter. Avgrensning mot smøring ble berørt. Innslaget:  http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/125089

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Sponsing av skiskyting som del av samfunnsansvaret?

Arbeids- og næringslivet bør samarbeide med idrett/kultur/solidaritetsorganisasjoner. Dette gjelder også kommunae oa offentlige bedrifter. Det er en del av den praktiske utøvelsen av samfunnsansvaret - lokalt som nasjonalt. Men samarbeidet må kvalitetessikres og forankres

i virksomhetens strategier. Begge parter skal få noe igjen for dette - til alles beste. 

---------------------------------------------------------------------------

6.3.08. Høgskolen i Oslo:      

Program i Entreprenørskap - forretningsplaner.

Prosjektgrupper presenterte sine forretningsplaner for nye virksomheter. Juryen

(med JBO) vurderte og ga faglige tilbakemeldinger og kåret en vinner. 

------------------------------------------------------------------------------------------

11.2.08. NRK Frokost-TV:

Hvordan forebygger vi nye "Vannverksaker på Romerike"?

Vannverkssjefen tiltales på 55 punkt. Han sier nei til alt. Hvordan er dette mulig?

Domsavsigelse skjer om få dager. Saken ble diskutert i studio med repr. fra

revisoren PVC og undertegnede.

-------------------------------------------------------------------------------------------

6.2.08. Innledning om etikk ved ledersamling i strategi og etikk i en statsbedrift (ca. 500 ans.)

Tid for etikk? Om mennskets evne til etisk og uetisk adferd.

Virksomheten er i omstilling men tar seg tid på en strategisamling å bruke en av to dager

på å behandle etikk og varsling (ny lov fra 1.1.08!). Hvordan håndterer en avdelingsleder

etiske dilemma? Dagen ble brukt til refleksjoner og kafe-dialoger om egne etiske dilemma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.1.08: Forelesning ved masterprogram i styring og ledelse:

Om kommunale RE-lederes etiske dilemma.

Innledning om etikk og styring for offentlig ansatte. Med henvisning til en del av praktiske eksempler fra offentlig forvaltning ble emner som moralfilosofi, kulturforståelse, vår evne

til å "se" etiske utfordringer (mentale modeller) gjennomgått.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.1.08: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Vallasaken går videre: Et karakterdrap på linje med justismord.

Følgende diskuteres: Hvordan skal vi håndtere en leder eller medarbeider som opptrer klanderverdig? Vil en leder opptre på samme måte i alle ledersituasjoner? Når en leder

oppfattes å opptre uten empati og innsikt i noen situasjoner – er det da slik man egentlig

er? Kan vi stole på et vitne? Kopier nedenstående nettadresse og se:

http://www.ukeavisenledelse.no/etikk_og_samfunnsansvar/20080123/blank1/

----------------------------------------------------------------------------------

04.01.08: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Internrevisjon av etikken - i private og offentlige virksomheter.

Denne artikkel omhandler og beskriver en metode for å sjekke status og for å forbedre

etikk-systemene i private såvel som i offenlige virksomheter. Dette kan f.eks. gjøres med

2-4 ukers arbeid av en intern fagrevisor og en ekstern fagspesialist i etikk. Her omtales

noen erfaringer fra andre slike revisjoner, og erfaringer fra et prosjekt undertegnede gjennomførte høsten 2007.

Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink